phaikahamphaisla

Phaikuni (Karbi)
Contributed by: Atur Kiri Ingti on 2009-02-05
1. (Proper Noun-Common &/or Masculine) the Karbi traditional name for the month corresponding to November.
Karbi: Phaikuni