United Statesunity
United States of America (English) [ IPA: jʊˈnaɪtɪd ˈsteɪts əv əˈmerəkə ASM: ইউনাইটেড ষ্টেটচ অৱ আ]
1. Place(Abstract Noun) A country located in the North American continent
উত্তৰ আমেৰিকা মহাদেশৰ এখন দেশৰ নাম৷