United Statesunity

United States of America (English) [ IPA: jʊˈnaɪtɪd ˈsteɪts əv əˈmerəkə ASM: ইউনাইটেড ষ্টেটচ অৱ আ]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2012-02-26
1. Place(Abstract Noun) A country located in the North American continent উত্তৰ আমেৰিকা মহাদেশৰ এখন দেশৰ নাম৷