zângzani

Zangi (Garo)
Contributed by: Prasanta Borah (প্ৰশান্ত বৰা) on 2010-02-03
1. (Abstract Noun) the spirititual element of a person. এজন ব্যক্তিৰ আধ্যাত্মিক সত্তা।