accompanistaccompanying

accompany (English) [ IPA: əˈkəmpniː ASM: একম্পেনি]
Contributed by: Panchalika on 2006-07-15
1. (Verb-Trans.) to go along or in company with লগত একেলগে যা বা একে যাত্ৰাৰ পথিক হ