achievementachitem
achilles tendon (English) [ IPA: əˈkɪliːz ˈtendən ASM: এচিলিচ টেণ্ডন]
1. Anatomy(Material Noun-Neuter) a large tendon that runs from the heel to the calf
ভৰিৰ কলাফুলৰ তলৰ পৰা গোৰোহালৈকে টান জৰীৰ দৰে অংশ
English: achilles tendon,
Assamese: ফান্দনি,