achili kebiachitem

achilles tendon (English) [ IPA: əˈkɪliːz ˈtendən ASM: এচিলিচ টেণ্ডন]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2011-05-15
1. Anatomy(Material Noun-Neuter) a large tendon that runs from the heel to the calf ভৰিৰ কলাফুলৰ তলৰ পৰা গোৰোহালৈকে টান জৰীৰ দৰে অংশ