acquiredacquisition

acquiring (English) [ IPA: əˈkwaɪrɪŋ ASM: একুয়াৰিং]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2012-01-08
1. (Verbal Noun) the act of gaining (something) for oneself through one's actions or efforts নিজৰ সামৰ্থ্য বা প্ৰচেষ্টাৰ সহায়ত (কিবা) লাভ কৰা কাৰ্য্য