affirmationaffix

affirmative (English) [ IPA: əˈfərmətɪv ASM: এফাৰমেটিভ]
Contributed by: Anjal Borah (অঞ্জল বৰা) on 2008-08-02
1. (Proper Adj.) Characterized by or displaying certainty, acceptance, or affirmation. কোনো কথাৰ সন্মতি প্ৰকাশক বা গ্ৰহণ কৰা বিষয়ক ৷

Contributed by: durlav gogoi on 2012-04-07
2. (Proper Adj.-Neuter) Indicating of having something. আছে অৰ্থ সূচোৱা৷