ai borai dak

ai bynta (Khasi) [ Roman: ai.byn.ta]
Contributed by: Himasri Das on 2023-06-25
1. Medical Science(Verb-Trans.) to pass from one to another, as a disease এজনৰ গাৰ পৰা গৈ আন এজনৰ গাত ধৰ্ বা হ (ৰোগ)

Contributed by: Himasri Das on 2023-06-02
2. (Verb-Trans.) to distribute according to a plan; to set apart for a special purpose কোনো আঁচনি বা নিয়ম অনুসৰি বিতৰণ কৰ্ বা ভগাই দে