communicablecommunication

communicate (English) [ IPA: kəˈmjuːnəˌkeɪt ASM: কমিউনিকেট]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2010-10-26
1. Medical Science(Verb-Trans.) to pass from one to another, as a disease এজনৰ গাৰ পৰা গৈ আন এজনৰ গাত ধৰ্ বা হ (ৰোগ)