an.tangan.tangko

an.tangan (Garo)
Contributed by: Mousumi Konwar on 2023-05-16
1. (Pronoun-Common &/or Masculine) referring to action taken on self. নিজকে নিজে কিবা ক্ৰিয়া কৰা বুজাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা শব্দ