assonanceassume

assortment (English)
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2023-09-13
1. (Verbal Noun) the act of assorting, that distributing, placing or arranging according to kind or class প্ৰকাৰ বা শ্ৰেণী অনুসৰি প্ৰণালীবদ্ধভাৱে সজোৱা বা বিভিন্ন গোটত বিতৰণ কৰা কাৰ্য্য