Babisheybabo

babli (Dimasa)
Contributed by: Kulendra Daulagupu on 2009-06-18
1. (Common Noun-Feminine) parting of women's hair;
Dimasa: babilama, babli

Super Idea:

a. Abstract Noun: hairline, সীমন্ত, সেওঁতা, babilama...