ball bearingballast

ballad (English) [ IPA: ˈbæləd ASM: বেলাড]
Contributed by: Anjal Borah (অঞ্জল বৰা) on 2008-12-18
1. (Proper Noun) any light, simple song, esp. one of sentimental or romantic character, having two or more stanzas all sung to the same melody. কোনো ঘটনা বৰ্ণনা কৰি একে সুৰত গোৱা লোকগীত ৷