bangkiBangla

bangkon (Mising) [ Roman: bang.kon]
Contributed by: Himasri Das on 2023-01-17
1. (Proper Adj.-Neuter) Not the same as another or each other; unlike in nature, form, or quality. এটাৰ আনটোৰ লগত চৰিত্ৰ, গুণা-গুণ, বা অৱয়বৰ মিল নথকা ৷

Contributed by: Himasri Das on 2023-01-17
2. (Proper Adj.-Neuter) sth/sb that can cause harm. হানি কৰিব পৰা যিকোনো বস্তু, জীৱ, পৰিস্থিতি আদি।