banglabangladeshi

Bangladesh (English) [ IPA: ˌbɑŋgləˈdeʃ ASM: বাংলাদেশ]
Contributed by: Bikram M Baruah on 2008-12-23
1. Place(Proper Noun) An independent country to the East of India. ভাৰতবৰ্ষৰ পূব প্ৰান্তত অৱস্থিত এখন স্বাধীন দেশ৷

bangladesh (Dimasa)
Contributed by: Kulendra Daulagupu on 2009-08-10
2. Place(Proper Noun) An independent country to the East of India. ভাৰতবৰ্ষৰ পূব প্ৰান্তত অৱস্থিত এখন স্বাধীন দেশ৷