barbaricbarbarous

barbarism (English) [ IPA: ˈbɑrbəˌrɪzəm ASM: বাৰবাৰিজম]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2012-12-24
1. (Abstract Noun) a brutal, coarse, or ignorant act নিষ্ঠুৰ, কঠোৰ বা অবিবেচক কাৰ্য্য