bayonetbâk
bazaar (English) [ IPA: bəˈzɑr ASM: বজাৰ]
1. (Abstract Noun) a place where buying and selling takes place
যি ঠাইত বস্তু বেছা-কিনা কৰা হয়