binomialbinong

binomial nomenclature (English) [ IPA: baɪˈnoʊmiːəl ˈnoʊmənˌkleɪtʃər ASM: বাইনমিয়েল নমেনক্লেচা]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2011-03-02
1. Biology(Proper Noun-Neuter) a system of nomenclature in which each species is given a unique name that consists of a generic and a specific term. জীৱৰ নামকৰণৰ এক পদ্ধতি, য’ত প্ৰতিটো প্ৰজাতিক এক বিশিষ্ট নামেৰে জনা যায়, যি ক্ৰমে গণ আৰু প্ৰজাতি সূচোৱা শব্দেৰে গঠিত।