binomial nomenclaturebio

binong (Karbi)
Contributed by: মৰ্ণিংকে ফাংচ` (Morningkeey Phangcho) on 2009-03-04
1. (Abstract Noun) the state or quality of being existing or occurring as fact; actual rather than imaginary, ideal, or fictitious প্ৰকৃততে থকা বা ঘটা অৱস্থা বা গুণ; কাল্পনিক, আদৰ্শ বা কাহিনীভিত্তিক হোৱাৰ সলনি সঁচা বা আচল