boredomBorgang

borer (English) [ IPA: ˈbɔrər ASM: বৰাৰ]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2010-08-17
1. (Common Noun-Common) any of several insects that bore into trees, fruits, etc., esp. a beetle that bores into the woody part of plants গছ, ফল আদি বিন্ধি বা ৰুকি খোৱা নানা বিধ পোকৰ যিকোনো এবিধ পোক
English: borer, boring worm,
Assamese: কেৰোণ,
Deori: বঙৰ