brother-in-lawbrotherly

brotherhood (English) [ IPA: ˈbrəðərˌhʊd ASM: ব্ৰাডাৰহুড]
Contributed by: Anjal Borah (অঞ্জল বৰা) on 2008-11-28
1. (Abstract Noun) The state or relationship of being brothers. নিজৰ ভাইৰ দৰে সম্পৰ্ক বা ভাই বুলি ভবা৷