bubble overbubi

bubbles (English) [ IPA: ˈbəbəlz ASM: বাবলজ]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2010-08-21
1. (Material Noun-Neuter) foams rising to the surface of water পানীৰ তলৰপৰা ওলোৱা, ভিতৰত বায়ু ভৰি থকা ফূট বা ফেন