bungki-bu:ribuni basaoha

buni (Dimasa)
Contributed by: Kulendra Daulagupu on 2009-06-17
1. (Pronoun-Masculine) objective case of he
English: his,
Assamese: তাহান্ত, তাৰ, তেওঁৰ, তেখেতৰ,
Bodo: बिथांनि, बिनि,
Garo: bina,
Meeteilon: magi,
Kok-Borok: bini,
Nagamese: teur,
Dimasa: buni,
Hindi: उसके,
Bangla: ওঁর, ওনার, ওর, তাঁর, তার,
Tiwa: pene,
Deori: বায়

Different POS:

a. Pronoun-Masculine: he, তেওঁ, তেৰা, সি, बियो...

Opp. Gender:

b. Pronoun-Feminine: her, তাইক, তাইৰ, बिनि, bim...