camelCameroon

camera (English) [ IPA: ˈkæmrə ASM: কেমেৰা]
Contributed by: Partha P Sarmah on 2007-12-17
1. Science and Technology(Material Noun-Neuter) a piece of (electronic)equipment for taking photographs, moving pictures or television picture. আলোকচিত্ৰ গ্ৰহণ কৰা, চলন্ত ছবি বা দূৰদৰ্শনৰ বাবে ছবি তুলিব পৰা এবিধ সচৰাচৰ ইলেকট্ৰনিক সঁজুলি৷
English: camera,
Assamese: কেমেৰা,
Bodo: फिटा,
Khasi: ka kor shon dur,
Dimasa: kemera,
Nepali: केमेरा