cancerouscandi

candela (English) [ IPA: kænˈdiːlə ASM: কেনডেলা]
Contributed by: DC Assam on 2011-04-13
1. Physics(Abstract Noun) SI unit of luminous intensity. দীপন প্ৰাবল্যৰ একক ৷
English: candela,
Assamese: কেণ্ডেলা