chandapgiminchandima

chandelier (English) [ IPA: ˌʃændəˈlɪr ASM: চেণ্ডেলিয়াৰ]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2010-09-24
Ref: চন্দ্ৰকান্ত অভিধান
1. (Material Noun-Neuter) an ornamental light with branches and holders for several candles কেইবাটাও চাকি থকা প্ৰদীপ
English: chandelier,
Assamese: জাৰ, ঝাৰ