changechangeless

changeable (English) [ IPA: ˈtʃeɪndʒəbəl ASM: চেঞ্জেবল]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2011-05-15
1. (Verbal Adj.) capable of or subject to change সলনি হ’ব বা কৰিব পৰা