chaoticchap manana shinba

chap (English) [ IPA: ˈtʃæp ASM: চেপ]
Contributed by: Ranjita Pegu on 2006-12-24
1. (Verb-Intran.) to crack, roughen, and redden (the skin); to cause (the ground, wood, etc.) to split or open in clefts (ছাল) ৰঙচুৱ আৰু খহটা হৈ ফাল খা বা দীঘলীয়া ফাঁক হ; (মাটি, কাঠ আদি)ৰ মাজত ফাঁক হ