chapchap mannaba

chap manana shinba (Meeteilon) [ Roman: chap-ma.na.na-shin.ba]
Contributed by: Mohen Naorem on 2009-09-11
1. (Abstract Noun) A true copy or extract of an original writing or record কোনো মূল লেখা বা নথি অথবা তাৰ কোনো অংশৰ হুবহু ৰূপত তৈয়াৰ কৰা অন্য এক নথি