charchidokcharchisa

charchim (Karbi) [ Roman: char chim]
Contributed by: Caroline Kropi on 2010-03-05
1. (Verbal Noun) a phenomena of liquid falling or oozing out in small drops/quantities টোপ-টোপকৈ বা অতি লাহে-লাহেকৈ কোনো জুলীয়া বস্তু পৰা বা ওলাই অহা প্ৰক্ৰিয়া