chatterchatti

chattering (English) [ IPA: ˈtʃætərɪŋ ASM: চেটাৰিং]
Contributed by: Prabin Kakati (প্ৰবিন কাকতি) on 2008-08-26
1. (Proper Adj.) meaningless vocal sounds. অস্পষ্টকৈ কথা কোৱা৷