chimingchimonga
chimney (English) [ IPA: ˈtʃɪmniː ASM: চিমনি]
1. (Material Noun-Neuter) a structure through which smoke or steam is carried up away froma fire.
ধোঁৱা বা তপত বায়ু ওলাই যাবলৈ লগোৱা দীঘল চুঙা৷