chiromancerchiron

chiromancy (English) [ IPA: ˈkaɪrəˌmænsiː ASM: চিৰমেনচি]
Contributed by: Biraj Kumar Kakati on 2007-07-06
1. (Abstract Noun) Telling fortunes by lines on the palm of the hand হাতৰ ৰেখা চাই ভৱিষ্যবাণী কৰা বিদ্যা