chong.kaachongba

chong.mot (Garo)
Contributed by: Mousumi Konwar on 2023-05-12
1. (Proper Adj.-Common) existing or occurring as fact; actual rather than imaginary, ideal, or fictitious সঁচাকৈ থকা বা ঘটা; কাল্পনিক, আদৰ্শ বা কাহিনীভিত্তিক হোৱাৰ সলনি সঁচা