churichurup

churning (English) [ IPA: ˈtʃərnɪŋ ASM: চাৰনিং]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2012-05-23
1. (Verbal Noun) the act of agitating (milk or curd) in order to make into butter. (গাখীৰ বা দৈ) ঘুঁটি বা লৰাই মাখন প্ৰস্তুত কৰা কাৰ্য্য।