clothclothe

cloth stand (English) [ IPA: ˈklɔθ ˈstænd ASM: ক্লথ ষ্টেণ্ড]
Contributed by: Anjal Borah (অঞ্জল বৰা) on 2008-07-24
1. (Material Noun-Neuter) a stand for hang an array of clothes, can be kept anywhere in the house and dry 25 to 30 clothes at a time. কাপোৰ ওলোমাই ৰাখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা খুৰা থকা এবিধ সজুঁলি ৷ একেলগে ২৫ ৰ পৰা ৩০ খন কপোৰ থোৱাৰ উপৰিও ঘৰৰ যিকোনো ঠাইত ইয়াক ৰাখিব পাৰি ৷
English: cloth stand,
Assamese: আলনা,
Dimasa: risithuh,
Tai: টী পাট্ ফা