clotcloth stand

cloth (English) [ IPA: ˈklɔθ ASM: ক্লথ]
pl: clothes
1. (Material Noun-Neuter) Fabric or material formed by weaving, knitting, pressing, or felting natural or synthetic fibers. প্ৰাকৃতিক বা কৃত্ৰিম আঁহেৰে বোৱা, গোঁথা আদি প্ৰক্ৰিয়াৰে তৈয়াৰী এক বস্তু৷