Dictionary entry: combination(Language: English; IPA: ˌkɑmbəˈneɪʃən; Assamese: কম্বিনেচন)


Meaning 1:(Abstract Noun) The act of two or more bodies coming together and becoming one.
দুই বা ততোধিক সত্ত্বা একেলগ হোৱা বা এক হোৱা৷
Space to image of combinationMeaning 2:(Verbal Noun) the product of a mixing process.
মিশ্ৰণ বা মিহলি কৰা প্ৰক্ৰিয়াৰ ফল।
Space to image of combination


Related Ideas:
1. alloy blend combine mix খিচিৰী কৰ্
2006 - 2021 © Xobdo.org