complicatedcompliment

complication (English) [ IPA: ˌkɑmpləˈkeɪʃən ASM: কামপ্লিকেচন]
Contributed by: Prasanta Borah (প্ৰশান্ত বৰা) on 2008-08-11
1. (Abstract Noun) a situation or condition that is complex or confused. কোনো খেলিমেলি লগা জটিল অৱস্থা ৷