confinementDONATE confirmation

confirm (English) [ IPA: kənˈfərm ASM: কনফাৰ্ম]
Contributed by: ৰূপকমল on 2007-03-11
1. (Verb-Trans.) to establish something or provide proof কোনো কথা শুদ্ধ বুলি প্ৰতিস্থা কৰ্

Contributed by: Uddip Talukdar on 2011-10-02
2. (Verb-Trans.) to say with conviction সাহ কৰি সম্পূৰ্ণ বিশ্বাসেৰে কোনো কথা শুদ্ধ বুলি ক