contributecontributory

contribution (English) [ IPA: ˌkɑntrəˈbjuːʃən ASM: কণ্ট্ৰিবিউচন]
1. (Abstract Noun) money or objects given for a common fund or a noble cause কোনো সত ৰাজহুৱা কামৰ বাবে দিয়া ধন বা বস্তু