cordiallycore

cordon off (English) [ IPA: ˈkɔrdən ˈɔf ASM: কৰ্ডন অফ]
Contributed by: Kulendra Daulagupu on 2009-09-10
1. (Verb-Trans.) To surround/enclose something or somebody completely in a circle. কিহবাক বা কাৰোবাক সকলো দিশৰে পৰা কেনিও আতৰি,পলাই যাব নোৱাৰাকৈ বন্ধ কৰা৷