correspondentcorridor

corresponding (English) [ IPA: ˌkɔrəˈspɑndɪŋ ASM: কৰেস্পণ্ডিং]
Contributed by: Biraj Kumar Kakati on 2007-12-14
1. (Proper Adj.-Common) Related with the main topic or event আচল বা প্ৰধান বিষয়ৰ লগত সম্বন্ধ থকা; গৌণভাৱে জড়িত