couplecouplet

coupled (English) [ IPA: ˈkəpəld ASM: কাপলড]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2011-01-08
1. (Verbal Adj.) joined together, esp. in a pair or pairs একেলগ হৈ থকা, বিশেষকৈ এটা বা ততোধিক যুটি বা যোৰত