creepercreepy

creeping (English) [ IPA: ˈkriːpɪŋ ASM: ক্ৰিপিং]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2011-01-22
1. Plants(Verbal Adj.) growing along the ground, a wall, etc., as a plant মাটি, বেৰ আদিত বগাই বাঢ়ি যোৱা (উদ্ভিদ)