curdcurdled

curdle (English) [ IPA: ˈkərdəl ASM: কাৰ্ডল]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2011-10-15
1. (Verb-Intran.) to change into curd and become sour (as milk) দৈ-লৈ ৰূপান্তৰিত হ বা টেঙা হ (গাখীৰৰ ক্ষেত্ৰত)