dabanaDabbling Duck

dabba (Nagamese)
Contributed by: Mousumi Konwar on 2023-05-06
1. (Material Noun-Neuter) a carriage in a train ৰেলৰ এটা কোঠা
English: coach, wagon,
Assamese: দবা,
Khasi: ka kali,
Nagamese: dabba,
Dimasa: dabba,
Bangla: কামরা, ডাবা

dabba (Dimasa)
Contributed by: Kulendra Daulagupu on 2012-06-28
2. (Material Noun-Neuter) a carriage in a train ৰেলৰ এটা কোঠা
English: coach, wagon,
Assamese: দবা,
Khasi: ka kali,
Nagamese: dabba,
Dimasa: dabba,
Bangla: কামরা, ডাবা