do:nyi a:sirdo:nyi longe

do:nyi kang (Mising) [ Roman: doh.nyi.kang]
Contributed by: Himasri Das on 2023-01-26
1. (Verb-Intran.) to shine with a soft light that seems to quiver. কঁপি থকা যেন লগা পাতলীয়া পোহৰ দেখুওৱা৷