drag-netdragon fly

dragon (English) [ IPA: ˈdrægən ASM: ড্ৰেগন]
Contributed by: Biraj Kumar Kakati on 2010-08-07
1. (Common Noun-Masculine) A mythical monster traditionally represented as a gigantic reptile having a lion`s claws, the tail of a serpent, wings, and a scaly skin. চীন, তিব্বত আদিৰ লোককথাৰ এটা কাল্পনিক জন্তু৷ ইয়াৰ সাধাৰণতে দীঘল ডিঙি, নেজ, জোঙা ভয়ানক দাঁত, শক্তিশালী পাঞ্জা, উৰিব পৰা পাখি আদি থাকে৷
English: dragon,
Assamese: ড্ৰেগন,
Meeteilon: chinglai,
Kaubru (Reang): chubuaiskri