drenchdress

drenched (English) [ IPA: ˈdrentʃt ASM: ড্ৰেঞ্চড]
Contributed by: Anjal Borah (অঞ্জল বৰা) on 2009-09-23
1. (Proper Adj.) Something that extremely wet. such as rainy water. কোনো বস্তু বা প্ৰাণী বৰকৈ তিতা অৱস্থা৷ যেনে বৰষুণৰ পানী ইত্যাদি৷